fbpx

Privacy Policy Organiserenkanjeleren 

Voorwoord 

Deze privacy policy gaat uit van: 

Organiserenkanjeleren  

Stefanie De Neve – Adminster 

Sint-Pieterstraat 5 

9870 Zulte 

België 

BTW BE0724.958.994 

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0724.958.994 

Hierna genoemd ‘Organiserenkanjeleren’ 

 

Deze privacy policy gaat uit van Organiserenkanjeleren in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van  toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website www.organiserenkanjeleren.be, alsook op de levering van  producten en diensten.  

Organiserenkanjeleren zal uw persoonsgegevens, informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan en, in het  algemeen, voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens. 

Organiserenkanjeleren verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en  transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid. 

 

Organiserenkanjeleren wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over: 

welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld; 

waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond; 

hoe ze worden beschermd; 

met wie ze worden gedeeld; 

of uw persoonsgegevens naar het buitenland worden doorgestuurd; en 

hoe lang ze worden bewaard.  

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.  Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens.  

Organiserenkanjeleren kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Organiserenkanjeleren zal de laatste versie van de  privacy policy op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de  toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal Organiserenkanjeleren u contacteren en uw toestemming afwachten.  

 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 7 april 2021 geüpdatet. 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Organiserenkanjeleren?  

Organiserenkanjeleren beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de  hieronder vermelde doeleinden.  

Organiserenkanjeleren verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

– Voornaam en naam; 

– Telefoonnummer; 

– Adres; 

– Bedrijfsgegevens;

– Bankgegevens; 

– E-mailadres;  

– Persoonsgegevens die u tijdens eventuele op maat gemaakte sessies doorgeeft.  

 

Wanneer u op de www.organiserenkanjeleren.be website surft, kan eveneens uw IP-adres gevangen worden.  In dit kadert verwijst Organiserenkanjeleren eveneens naar haar Cookie Policy.  

U kunt Organiserenkanjeleren uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via e-mail, via haar sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld Facebook Messenger), door het surfen op of via het contactformulier op de website  www.organiserenkanjeleren.be, via bestelling op de Organiserenkanjeleren webshop, bij het aanmaken van een account op  de Organiserenkanjeleren website, dan wel op andere wijze. 

Vergeet Organiserenkanjeleren niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor  Organiserenkanjeleren relevant is. Organiserenkanjeleren streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen  tijde accuraat te houden.  

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Organiserenkanjeleren de gevraagde diensten niet  (naar behoren) kan uitvoeren.  

Waarvoor gebruikt Organiserenkanjeleren uw persoonsgegevens? 

Organiserenkanjeleren gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u de producten te verkopen en te leveren, om  u de gevraagde diensten zoals de e-books en e-courses te kunnen aanbieden. Zo kan Organiserenkanjeleren gepast met u  communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele  informatieverplichtingen en om de overeenkomst tussen u en Organiserenkanjeleren te kunnen uitvoeren.  

Ook kan Organiserenkanjeleren haar diensten zo optimaliseren en zorgen voor een degelijk klantenbeheer. Dit dus op basis  van de gerechtvaardigde belangen van Organiserenkanjeleren.  

Wanneer u een account heeft op de Organiserenkanjeleren website of u klant bent van Organiserenkanjeleren, kan uw e mailadres, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten aan u te promoten en u te  informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van Organiserenkanjeleren. Wanneer u  apart zou inschrijven op een nieuwsbrief, zal uw toestemming voor de verwerking gevraagd worden. U kunt  Organiserenkanjeleren op ieder moment verzoeken dergelijke inlichtingen of nieuwsbrieven niet langer te versturen. 

Verder zal de website ook statistieken over het surfgedrag van de bezoekers verzamelen. Daarbij kan uw IP-adres gevangen  worden. Ook dit valt in principe binnen de gerechtvaardigde belangen van Organiserenkanjeleren, maar zo nodig zal uw  toestemming worden gevraagd. 

Daarnaast gebruikt Organiserenkanjeleren uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van  toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de  nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien  zij daarom zouden verzoeken of om te voldoen aan dwingende wettelijke bepalingen. Organiserenkanjeleren zal u hiervan  voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.  

Wanneer Organiserenkanjeleren uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou  verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden  gevraagd indien nodig.  

Organiserenkanjeleren doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw  persoonsgegevens of profiling te nemen.  

Welke beschermingsmaatregelen heeft Organiserenkanjeleren doorgevoerd?  Organiserenkanjeleren heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die  de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door  gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.  

Organiserenkanjeleren streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening  houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook  met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten  en vrijheden van personen.

 

Organiserenkanjeleren’s website kan links, plug-ins naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze  websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats  op als verwerkingsverantwoordelijke. 

Met wie deelt Organiserenkanjeleren uw persoonsgegevens? 

Organiserenkanjeleren deelt uw gegevens enkel met externe dienstverleners die Organiserenkanjeleren bijstaan in de  uitvoering van de overeenkomst of de administratieve diensten die met een normaal klantenbeheer gepaard gaan. Te denken  valt aan de IT-providers van Organiserenkanjeleren voor de goede werking van de website (Combell voor webhosting, Support  your business voor website). 

Deze externe dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de privacy wetgeving en Organiserenkanjeleren maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk  zijn om hun dienst te verlenen.  

Gaan uw persoonsgegevens naar het buitenland?  

Organiserenkanjeleren kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen  buiten de EEA, zal Organiserenkanjeleren de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot  persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.  

Hoe lang bewaart Organiserenkanjeleren uw persoonsgegevens? 

Organiserenkanjeleren zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Zo zal uw account en de daarmee  gepaard gaande persoonsgegevens verwijderd worden na één (1) jaar inactiviteit.  

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief of ander communicatiemiddel ontvangt,  worden uw voornaam, naam, e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

Verder bewaart Organiserenkanjeleren de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de  fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens. Organiserenkanjeleren zal daarom de desbetreffende  gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Organiserenkanjeleren houdt de nodige gegevens ook bij  voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.  

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden.  

Welke rechten heeft u?  

U heeft verschillende rechten:  

  1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen 

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage.  Organiserenkanjeleren stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.  

  1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking 

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking  tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of intrekken (indien van toepassing).  

  1. Recht van bezwaar 

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.  4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om  de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.  

  1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit 

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische  Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,  contact@apd-gba.be.  

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

Toepasselijke wet en rechtbank 

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden  bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het  arrondissement waar Organiserenkanjeleren haar vestigingsadres heeft, tenzij dwingende wetgeving dit anders zou bepalen. 

Contactpunt 

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze  privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met Organiserenkanjeleren via info@organiserenkanjeleren.be. U kunt  Organiserenkanjeleren ook steeds berichten via gewone post op haar vestigingsadres te Sint-Pieterstraat 5, 9870 Zulte.  Organiserenkanjeleren zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 30 dagen. Dank bij uw  verzoek een identiteitsbewijs mee te sturen.