fbpx

Algemene voorwaarden Organiserenkanjeleren 

Artikel 1. Ondernemingsgegevens  

Deze algemene voorwaarden (hierna de ‘Voorwaarden’) gaan uit van:  

Organiserenkanjeleren 

Stefanie De Neve – Adminster 

Sint-Pieterstraat 5 

9870 Zulte 

België 

BTW BE0724.958.994 

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0724.958.994 

Hierna genoemd ‘Organiserenkanjeleren’ 

E-mailadres: info@organiserenkanjeleren.be 

Website: www.organiserenkanjeleren.be (hierna de “Website”) 

Telefoonnummer: +32 473 90 06 81 

Bankgegevens: IBAN BE89363101340485 en BIC BBRUBEBB 

Artikel 2. Toepassingsgebied 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten geleverd door Organiserenkanjeleren aan een klant  (hierna de ‘Klant’). Overeenkomsten kunnen op verschillende wijzen tot stand komen bv. door middel van aankoop via de  webshop van de Website, via e-mailcommunicatie etc. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een onderscheid maken  naargelang de wijze van totstandkoming van de overeenkomst. 

Organiserenkanjeleren biedt een diversiteit aan producten en diensten aan die allen te maken hebben met Stefanie’s  voorliefde voor het organiseren van jouw administratie en werkorganisatie. Onderhavige Voorwaarden kunnen aldus een  onderscheid maken naargelang de soort Activiteit. 

Ook het cliënteel van Organiserenkanjeleren is aldus divers. Vele diensten of producten kunnen zowel voor  ondernemingen (‘business to business)’ als voor particulieren (‘business to consumer’) nuttig zijn. Onderhavige Voorwaarden kunnen dus bovendien een onderscheid maken naargelang de soort Klant.  

Organiserenkanjeleren zal deze Voorwaarden steeds kenbaar maken en vragen deze te aanvaarden. Het is aan de Klant om  deze zorgvuldig door te nemen alvorens deze te aanvaarden teneinde latere discussies te vermijden. Afhankelijk van de  bestelmethode zullen deze Voorwaarden ook bij de orderbevestiging worden gevoegd in een formaat dat kan worden  opgeslagen of afgedrukt.  

De eventuele leveranciersvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit anders schriftelijk zou  overeengekomen worden tussen Organiserenkanjeleren en de Klant. 

Wanneer naast deze Voorwaarden tevens specifieke voorwaarden van toepassing zijn of nog andere voorwaarden deel  uitmaken van een offerte/specifiek aanbod, geldt in geval van discrepanties de volgende volgorde, waarbij 1/ primeert op  2/ en 3/ en 2/ primeert op 3/:  

1/ offerte voorwaarden;  

2/ activiteit-specifieke voorwaarden;  

3/ onderhavige Voorwaarden.  

Van één of meer bepalingen in deze Voorwaarden of andere voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen Organiserenkanjeleren en de Klant. De overige bepalingen van deze  Voorwaarden dan wel de andere voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Organiserenkanjeleren behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, dan wel andere voorwaarden op ieder ogenblik  te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Het is aldus aangewezen deze Voorwaarden en de eventuele  andere voorwaarden bij iedere nieuwe bestelling goed door te nemen. Deze Voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd  op: 7 april 2021.  

De Klant gaat er expliciet mee akkoord dat voor het bestelproces, de voorwaarden en eventuele andere communicatie  Nederlands gebruikt wordt. De Klant zal de toepassing van de voorwaarden niet kunnen betwisten omdat deze niet in diens moedertaal of enige andere taal waren.  

Daar waar de Website doorstuurt naar een andere website, al dan niet via plug-ins, zijn alle voorwaarden, policies en  richtlijnen van deze andere websites van toepassing. 

Artikel 3. Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst 

Aanbiedingen 

Het aanbod van Organiserenkanjeleren staat beschreven op de Website, op een website van derde partijen waarmee  Organiserenkanjeleren een overeenkomst heeft, dan wel wordt een dienst op maat afgesproken met  Organiserenkanjeleren. 

Het is mogelijk dat Organiserenkanjeleren in sommige situaties dit aanbod (mede) in een formele offerte giet waarbij deze  Voorwaarden gevoegd worden en er integraal deel van uitmaken. Een aanbod van Organiserenkanjeleren is alsdan slechts  een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling bij Organiserenkanjeleren. Een aanbod is desgevallend slechts geldig ten  aanzien van de persoon/personen tot wie het aanbod gericht is. Een aanbod heeft een geldigheidsduur zoals wordt  afgesproken, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na datum van het uitsturen van  het aanbod. Organiserenkanjeleren heeft vóór de aanvaarding van het aanbod door de Klant het recht om fouten in een  aanbod recht te zetten of het aanbod in te trekken. Het aanbod is bij diensten op maat gebaseerd op de gegevens die de  Klant heeft verstrekt.  

Het aanbod omvat enkel de bestellingen erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk of ander werk als  gevolg van een wijziging van de bestelling. 

Totstandkoming van de overeenkomst 

Iedere bestelling is bindend. De overeenkomst tussen de Klant en Organiserenkanjeleren wordt gesloten op moment dat  Organiserenkanjeleren de goede ontvangst van de bestelling bevestigt (al dan niet door middel van een automatische  bevestigingse-mail). 

Eventuele aanvullingen of andere wijzigingen van de bestelling zijn eveneens pas geldig na schriftelijke bevestiging hiervan  door Organiserenkanjeleren. Deze wijzigingen kunnen uiteraard ook een invloed hebben op het kostenplaatje. 

Indien de Klant meerdere contactpersonen heeft, is Organiserenkanjeleren gerechtigd op instructie van één van die  personen te handelen, tenzij anders overeengekomen. 

Bijzondere voorwaarden of weigeringen 

Organiserenkanjeleren kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden of te  weigeren in geval van bijzondere situaties. Zo kan Organiserenkanjeleren een bestelling die onvolledig of onjuist is, opschorten of annuleren of een bestelling opschorten of annuleren wanneer vorige bestellingen niet of onvolledig betaald  werden. 

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Klant minstens 18 jaar oud zijn. Als Organiserenkanjeleren bemerkt dat de  bestelling is geplaatst door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren. 

Wanneer de Klant zich niet kenbaar maakt als vertegenwoordiger van een onderneming, geldt dat de Klant als particulier  gaat bestellen.  

Artikel 4. Verkoop van producten 

Algemeen 

Organiserenkanjeleren streeft ernaar de producten zoals e-books met een zo duidelijk mogelijke beschrijving aan te bieden.  De kleuren van de fysieke producten zoals ze weergegeven worden op de Klant’s computer of andere digitale drager kan  afwijken van de kleur in werkelijkheid door o.a. de schermsterkte of wanneer de foto’s door verschillende fotografen  gemaakt zijn. 

Organiserenkanjeleren streeft er tevens naar om de informatie op de Website en anderzijds volledig, juist en up to date te  houden. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving,  door Organiserenkanjeleren worden gewijzigd. Er kunnen ook onvolledigheden of fouten in de aangeboden informatie  staan die bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen,  verzendkosten van producten, verzendtijd en beschikbaarheid. Enkel de gedurende de eigenlijke bestelprocedure  bevestigde kenmerken en gegevens zijn verbindend. Organiserenkanjeleren kan op elk moment bestellingen annuleren als  de productinformatie of productprijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. 

Heeft de Klant twijfels of specifieke vragen omtrent de aangeboden informatie, gelieve Organiserenkanjeleren alsdan te  contacteren via de communicatiemiddelen hierboven vermeld in het artikel 1.  

De overeenkomst kan enkel ontbonden worden ingevolge toepassing van de desbetreffende bepalingen in onderhavige  Voorwaarden dan wel ingevolge dwingende wettelijke bepalingen.  

Beschikbaarheid 

De verkoop kan enkel doorgaan zolang de voorraad strekt en de voorraad kan te allen tijde worden aangepast door Organiserenkanjeleren. Organiserenkanjeleren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die zou voortvloeien  uit het uiteindelijk niet meer beschikbaar zijn van een product. De Klant zal hiervan uiteraard wel op de hoogte gebracht  worden. Organiserenkanjeleren behoudt zich tevens het recht voor om op elk moment de verkoop van een product stop te  zetten. 

Artikel 5. Levering van diensten  

Uitvoering 

Organiserenkanjeleren probeert ervoor te zorgen dat de Klant een duidelijk beeld heeft van de diensten die zij aanbiedt.  Organiserenkanjeleren behoudt zich het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en  om informatie te wijzigen of bij te werken. Daarenboven kan Organiserenkanjeleren op elk moment bestellingen annuleren  als de informatie of prijs op het moment van de bestelling kennelijk onjuist was. Mocht de Klant bepaalde vragen hebben,  kan deze Organiserenkanjeleren steeds bereiken. 

In geval van interactieve diensten, behoudt Organiserenkanjeleren zich evenwel het recht voor om hier en daar wat af te  wijken van de initiële planning door bijvoorbeeld in te spelen op de interactie met de participanten, mits respect voor de vooropgestelde basisonderwerpen. 

Organiserenkanjeleren verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen en met de vereiste zorg uit te voeren. Als  zelfstandig dienstverlener is Organiserenkanjeleren volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en  inzicht te verrichten. Organiserenkanjeleren zal haar eigen infrastructuur en materialen gebruiken, tenzij anders  overeengekomen. 

Organiserenkanjeleren behoudt zich het recht voor een maximaal aantal deelnemers te gaan bepalen voor een bepaalde  workshop/e-course/webinar of om deze pas te laten doorgaan wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Mocht  bovenstaande een impact hebben op de inschrijving en de inschrijving hierdoor aldus geannuleerd of verplaatst moet  worden, zal de Klant hiervan uiteraard op de hoogte worden gebracht. Het is mogelijk dat in sommige gevallen een  reservelijst wordt aangelegd waarvan de details in voorkomend geval aan de Klant zullen worden medegedeeld. Organiserenkanjeleren behoudt zich het recht voor een Klant de toegang tot de workshop te weigeren of zijn plaats niet te  reserveren totdat zij de betaling ontvangen heeft. Noteer dat ziekte van de Klant of einddeelnemer niet als overmacht zal  worden aanschouwd. Wel kan de Klant een andere persoon aan de diensten laten deelnemen, waarvan hij  Organiserenkanjeleren zonder verwijl van op de hoogte dient te brengen.  

Tijdens de uitvoering van diensten kunnen niet-gerichte foto’s of video’s (op)genomen worden, dewelke  Organiserenkanjeleren kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de Klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. Dit akkoord  kan evenwel op ieder moment worden ingetrokken. 

Organiserenkanjeleren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van of nalatigheid door enige derde-niet  onderaannemer, ook niet wanneer zij deze derde partijen heeft voorgedragen. Deze derden werken niet in opdracht van  Organiserenkanjeleren en Organiserenkanjeleren kan aldus geenszins verplicht worden om enige betaling aan  desbetreffende derden te doen. 

Organiserenkanjeleren kan een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst zonder dat een  voorafgaandelijk akkoord van de Klant nodig is. 

Eventueel overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn indicatief, tenzij anders afgesproken. Wijzigingen in de opdracht  hebben automatisch tot gevolg dat eventuele afgesproken uitvoeringstermijnen vervallen.  

Partijen kunnen desgewenst een aparte vertrouwelijkheidsovereenkomst aangaan.  

Om een correcte en tijdige uitvoering van de bestelling te kunnen garanderen verwacht Organiserenkanjeleren van de Klant  een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie, zowel uit eigen inzicht  als op eenvoudig verzoek. Organiserenkanjeleren kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid,  noch kan de Klant de factuur niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte of onvolledige of te laat bezorgde  informatie van de Klant. Desgevallend kan een meerprijs worden doorgerekend voor extra verrichte werkzaamheden  ingevolge foutieve of onvolledige informatie. Ook is Organiserenkanjeleren alsdan steeds gerechtigd haar prestaties op te  schorten.  

Indien in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht in de lokalen van de Klant of op een door hem  aangewezen locatie, zorgt de klant voor een adequate ruimte en in redelijkheid gewenste en benodigde faciliteiten en  desgevallend materialen, dit zonder dat hiervoor kosten aan Organiserenkanjeleren kunnen worden doorgerekend.  

Annulatieregeling 

Individuele en groepssessies (o.a. webinars): 

Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor een geplande sessie, is Klant geen annulatievergoeding verschuldigd. Bij  annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor een geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Indien  Organiserenkanjeleren al bepaalde kosten zou gemaakt hebben of reeds verbintenissen zou aangegaan hebben met derde  partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Organiserenkanjeleren steeds een hogere  vergoeding vragen in uitzonderlijk geval schade hoger zou zijn. 

Organiserenkanjeleren zal de klant het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetalen na de geplande start van een  groepstraject georganiseerd vanuit Organiserenkanjeleren, indien deze niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen. 

Indien annulatie voortkomt vanuit Organiserenkanjeleren wegens ziekte of overmacht, zal het reeds betaalde voorschot of  aankoopbedrag terugbetaald worden. Er kan ook gevraagd worden om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum zodanig terugbetaling niet vereist is. 

Online leertraject 

Indien de aankoop van het online leertraject van Organiserenkanjeleren verkeerdelijk zou gebeurd zijn, kan deze binnen de  zeven (7) kalenderdagen kosteloos geannuleerd worden indien de link die toegang geeft tot het online leertraject van  Organiserenkanjeleren nog niet werd aangeklikt. 

Werkboek 

Indien de aankoop van het werkboek van Organiserenkanjeleren verkeerdelijk zou gebeurd zijn, kan deze aankoop binnen  de zeven (7) kalenderdagen kosteloos geannuleerd worden indien het werkboek nog niet werd gedownload. 

Onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst 

Organiserenkanjeleren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst, zonder gerechtelijke tussenkomst, op  elk ogenblik, zonder ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden  indien er redenen zijn die de professionele samenwerking verhinderen zoals:  

– schending door de Klant van diens verplichtingen vermeld in onderhavige Voorwaarden of andere voorwaarden van  Organiserenkanjeleren of in een andere overeenkomst tussen Organiserenkanjeleren en de Klant;  

– ingevolge faillissement, overlijden, onbekwaamheid, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling,  voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de Klant.  

De opschorting of ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Organiserenkanjeleren worden  medegedeeld.  

De ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle  toegestane betalingsvoorwaarden vervallen. De Klant zal Organiserenkanjeleren alsdan steeds het honorarium betalen dat  zij normaal voor de bestelling ontvangen zou hebben, alsmede gemaakte en nog te maken kosten voortvloeiende uit de 

verplichtingen die Organiserenkanjeleren reeds had aangegaan met het oog op de vervulling van de bestelling,  onverminderd vergoeding voor hoger bewezen schade. 

Artikel 6. Prijs 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen, tenzij  uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Verzendkosten, eventuele reservatie- of administratiekosten of andere kosten worden apart vermeld alvorens u finaal de  bestelling bevestigt. 

In geval van de verkoop van producten slaat de opgave van prijs uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt  omschreven. De afbeeldingen op de Website zijn evenwel louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen  bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. De afbeeldingen en de productinformatie dient  

aldus steeds samen bekeken te worden. De prijs van de producten kan af en toe veranderen. De prijs die door de Klant  moet betaald worden, is deze van het op het moment van de plaatsing van de bestelling.  

Speciale kortingen zijn enkel geldig voor de specifiek aangetoonde producten of diensten, periodes en voor zover de  producten of diensten beschikbaar zijn en kunnen afhangen van specifieke voorwaarden.  

Artikel 7. Betaling 

Het is mogelijk dat Organiserenkanjeleren een voorschot vraagt. Zonder betaling van het gevraagde voorschot (indien van  toepassing) gaat Organiserenkanjeleren in ieder geval niet aan de slag.  

Het voorschot en andere betalingen kunnen als volgt gebeuren:  

via de Bancontact app;  

via overschrijving op de Organiserenkanjeleren bankrekening zoals onder artikel 1 hierboven vermeld; via de webshop van de Website door middel van Bancontact, Paypal. 

In het geval de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Organiserenkanjeleren niet  verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de bestelling. De betalingsgegevens zullen enkel  gebruikt worden om de betalingstransacties door te laten gaan. 

Eventueel uitgestuurde facturen van Organiserenkanjeleren zijn betaalbaar binnen de dertig (30) na de factuurdatum.  Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien  Organiserenkanjeleren geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te  zijn door de Klant. 

Bij een laattijdige betaling zullen nalatigheidsintresten aangerekend worden aan een interestvoet van 8% en kan  Organiserenkanjeleren in ieder geval ook een forfaitaire schadevergoeding van 9%, met een minimum van vijftig (50) euro aanrekenen.  

Artikel 8. Levering van producten  

Levering van fysieke producten 

Alle fysieke producten worden opgehaald of worden geleverd op het bij de bestelling opgegeven leveringsadres in België.  Bestellingen worden verstuurd met bpost of een andere koerierdienst. De leveringskosten en verwachte levertermijnen  worden duidelijk vermeld tijdens de aankoopprocedure.  

Gelieve ervoor te zorgen dat het postpakket op het opgegeven adres kan geleverd (en desgevallend afgetekend) worden.  Levering is gebeurd van zodra de levering een eerste keer is gebeurd. Organiserenkanjeleren is niet aansprakelijk voor  mislukte leveringen wanneer dit aan de Klant te wijten is, bijvoorbeeld de Klant heeft een onjuist of verouderd adres  opgegeven of niemand is aanwezig op het door de Klant opgegeven adres. Voor een nieuwe levering kunnen bijkomende  kosten gerekend worden.  

Omwille van veiligheidsredenen is het mogelijk dat de koerier uw identiteitsgegevens of deze van de persoon aan wie  geleverd dient te worden, gaat opvragen.  

Tenzij de Klant-consument diens eigen koerierdienst gebruikt of het product zelf komt ophalen, gaat het risico van verlies of  schade naar de Klant-consument over op het moment dat hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.  

Algemeen

Tenzij anders vermeld of uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Organiserenkanjeleren het product in ieder geval  binnen de dertig (30) dagen na de totstandkoming van de overeenkomst leveren. Mocht dit alsnog niet mogelijk zijn, dan  zal Organiserenkanjeleren de Klant daarvan uitdrukkelijk op de hoogte brengen en vragen om een redelijke levertijd af te  spreken. Indien Organiserenkanjeleren niet kan leveren binnen deze redelijke levertijd, kan de Klant annuleren en  Organiserenkanjeleren zal de betaalde bedragen terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Er kan alsdan geen  enkele andere compensatie gevraagd worden.  

Artikel 9. Herroepingsrecht 

Wanneer de overeenkomst tussen Organiserenkanjeleren en de Klant een overeenkomst op afstand met een consument betreft, zijnde een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een  georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, waarbij tot en met het sluiten van de  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand of buiten de  verkoopsruimte wordt afgesloten, heeft de Klant-consument het recht om de bestelling zonder boete of zonder opgave van  redenen (hoewel Organiserenkanjeleren steeds feedback dienaangaande apprecieert) te herroepen.  

De Klant beschikt alsdan over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst te herroepen. Deze termijn  verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop:  

de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de producten fysiek in bezit  neemt; of 

indien de Klant in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag  waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek  in bezit neemt; of 

indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Klant of een  door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel  fysiek in bezit neemt;  

de overeenkomst tot stand kwam in geval van bestelling van diensten. 

Vóór het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de Klant Organiserenkanjeleren op de hoogte van zijn of haar beslissing  om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping,  opgenomen als bijlage 1 bij deze Voorwaarden of een andere ondubbelzinnige verklaring afleveren op het adres Sint Pieterstraat 5, 9870 Zulte of via mail info@organiserenkanjeleren.be waarin hij of zij verklaart de overeenkomst te  herroepen. 

De Klant dient alsdan de kosten van terugzending te dragen. Organiserenkanjeleren zal de kosten hiervan meegeven indien  de producten niet met gewone post kunnen worden teruggezonden.  

Organiserenkanjeleren zal de Klant op de hoogte brengen van een weigering dan wel aanvaarding van het herroepingsrecht  en vergoedt alsdan alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk  geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop Organiserenkanjeleren wordt geïnformeerd van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Organiserenkanjeleren verricht de terugbetaling onder gebruikmaking van  hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de Klant tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Organiserenkanjeleren zal de bijkomende kosten niet moeten  terugbetalen ingeval de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Organiserenkanjeleren aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. 

Onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant zijn beslissing om de overeenkomst te  herroepen aan Organiserenkanjeleren heeft meegedeeld, zendt de Klant de producten terug of komt hij deze  overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer de Klant de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien  (14) dagen is verstreken. 

Het gekochte product mag alleen in de originele staat en in de originele verpakking worden geretourneerd met eventuele  accessoires. Het principe is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een fysieke  winkel zou mogen doen. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het  behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten 

vast te stellen. Als het product dus niet meer verkoopbaar is door bijvoorbeeld bevuiling of beschadiging, zal aan de Klant  de prijs van het product worden aangerekend. 

Organiserenkanjeleren mag wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

1° de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke  persoon bestemd zijn (te denken valt bijvoorbeeld aan de bestelling van een gesigneerd boek etc.); 

2° de levering van verzegelde producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van  gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 

3° de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met  uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee  verliest; 

4° dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke  voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra  Organiserenkanjeleren de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. 

Indien Organiserenkanjeleren de uitoefening van het herroepingsrecht weigert, zal de Klant daar schriftelijk van op de  hoogte gebracht worden en desgevallend zullen de producten desgevallend op kosten van de Klant opnieuw geleverd  worden.  

Artikel 10. Klachten en Garantie 

Organiserenkanjeleren doet haar best om een kwaliteitscheck te doen alvorens afhaling of verzending van producten, alsook om desgevallend te voorzien in de gepaste verpakking. Toch kunt u mogelijks klachten hebben over de geleverde  producten. Na ontvangst van de bestelling van producten dient de Klant of de persoon aan wie geleverd diende te worden,  de geleverde producten onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk en in ieder geval binnen de  drie (3) kalenderdagen schriftelijk melden via info@organiserenkanjeleren.be of via een aangetekend schrijven. Voor  Klanten-consumenten geldt verder een wettelijke garantie voor elk gebrek dat bestaat bij de levering van de roerende  lichamelijke zaken en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. 

Ook in geval van klachten over diensten kunt u Organiserenkanjeleren steeds bereiken via info@organiserenkanjeleren.be of via aangetekend schrijven. De klachten dienen binnen een termijn van zeven (7) na de levering van de dienst aan  Organiserenkanjeleren worden overgemaakt.  

Klachten worden in principe binnen de veertien (14) kalenderdagen beantwoord. Het indienen van een klacht heeft  evenwel geen invloed op de betalingsverplichtingen van de Klant.  

Artikel 11. Bescherming van persoonsgegevens 

De Klant geeft Organiserenkanjeleren de toestemming om diens gegevens op te nemen in haar cliëntenbestand. De persoonsgegevens van de Klant zullen verwerkt worden overeenkomstig de Privacy Policy, dewelke de Klant dient te aanvaarden alvorens Organiserenkanjeleren persoonsgegevens over te maken en die via de homepage van de Website kan  worden geconsulteerd. De Privacy Policy kan ook op eerste verzoek bekomen worden.  

De Klant-onderneming geeft aan Organiserenkanjeleren de toestemming om diens handelstekens, zoals naam en logo, te  gebruiken in het kader van promotionele activiteiten. De Klant kan hier te allen tijde schriftelijk protest tegen uitbrengen,  waarop de vermelding onmiddellijk en definitief wordt verwijderd. 

Artikel 12. Gebruik van cookies 

De Website maakt gebruik van cookies. Wij verwijzen hiervoor naar de Cookie Policy, die via de homepage van de Website  kan worden geconsulteerd. 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten 

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of  andere uitingen met betrekking tot de producten, diensten in nieuwsbrieven, social media posts of op de Website,  Powerpoints, brochures online webinars en e-courses, e-books of op eender welke andere drager, aan Organiserenkanjeleren, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, toebehoren. Onder intellectuele  eigendomsrechten worden verstaan bv. auteursrechten op afbeeldingen, teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, dan wel  andere intellectuele eigendomsrechten. Geenzins worden er intellectuele eigendomsrechten overgedragen op de Klant. De  Klant mag geenszins de werken gaan vertalen, reproduceren bv. door het maken van beeldopnames van de videotutorial of  webinar of inhoudelijk te gaan kopiëren, aanpassen, gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, verhuren,  uitlenen, verkopen of anderszins gaan verdelen, verspreiden of publiceren enz. De Klant krijgt een persoonlijk niet overdraagbaar gebruiksrecht: de bestellingen dienen dus enkel voor gebruik van de Klant of de door hem ingeschreven  personen. Het is de Klant niet toegelaten een eventueel ontvangen paswoord aan derden over te maken en dient zijn  inloggegevens en paswoord adequaat te beschermen. De Klant zal Organiserenkanjeleren integraal vergoeden en vrijwaren  voor alle schade ingevolge het verlies of vrijgave, al dan niet opzettelijk, van zijn inloggegevens en paswoord. Wanneer 

werken gedownload kunnen worden, moeten deze werken door de Klant op een beveiligd medium geplaatst worden en  wanneer uitdrukkelijk zo aangegeven bij bestelling, dienen de werken na verloop van een bepaalde periode verwijderd te  worden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de rechten niet exclusief: ook andere klanten kunnen toegang  krijgen tot de werken. De rechten kunnen herroepen worden door Organiserenkanjeleren bv. in geval van misbruik of niet betaling van factuur. Voor bepaalde video(tutorials) en webinars geldt dat deze wel kunnen herbekeken worden door de  Klant of de door haar ingeschreven personen en dit voor de termijn aangegeven bij bestelling. Dit alles ongeacht  Organiserenkanjeleren hiervoor een prijs en/of kosten aanrekent.  

De werken mogen niet afwijkend gebruikt worden, zelfs niet gedeeltelijk, zonder het voorafgaandelijk akkoord van  Organiserenkanjeleren. In geval van niet-naleving van de intellectuele eigendomsrechten van Organiserenkanjeleren en  bovenstaande voorschriften zal de Klant een forfaitaire schadevergoeding van 150% van het factuurbedrag verschuldigd zijn  en dit voor iedere vastgestelde schending apart, onverminderd de vergoeding voor hoger bewezen schade. De Klant is  verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden en zal Organiserenkanjeleren hiervoor  vrijwaren. 

Organiserenkanjeleren behoudt zich het recht voor de Klant ontwikkelde zaken te gebruiken voor publicitaire doeleinden  en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebookpagina. 

Artikel 14. Algemene bepalingen omtrent de Website 

Organiserenkanjeleren behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor wijzigingen aan de Website aan te brengen, dan wel  informatie te verwijderen. Wanneer de Website of andere Organiserenkanjeleren communicatie verwijst naar andere  websites of specifieke hyperlinks bevat, betekent dit niet dat Organiserenkanjeleren alle inhoud van deze websites  goedkeurt en in geen geval kan zij verantwoordelijk gesteld worden voor het deugdelijk functioneren van of de inhoud van  deze andere websites. Gelieve dus desgevallend ook de algemene voorwaarden van die websites te raadplegen. Organiserenkanjeleren kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor algemene informatie bv. tips vervat in blogposts.  

Daarenboven streeft Organiserenkanjeleren naar een perfecte werking van alle functionaliteiten van de Website. Toch kan  het voorkomen dat de Website (technische) tekortkomingen bevat. Organiserenkanjeleren kan zo te allen tijde de toegang  tot (delen van) de Website afsluiten, zij het voor onderhoud of enige andere reden zoals een onderbreking door toedoen  van één van de Organiserenkanjeleren leveranciers bv. de hosting maatschappij. Ondervindt u technische moeilijkheden,  gelieve Organiserenkanjeleren ten spoedigste te informeren via info@organiserenkanjeleren.be.  

Artikel 15. Bewijs 

De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de overeenkomst elektronisch kan worden afgesloten. De Klant aanvaardt dat  elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  

Artikel 16. Ondeelbaarheid 

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze Voorwaarden of andere voorwaarden van  Organiserenkanjeleren doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een  of meerdere bepalingen, zullen de Klant en Organiserenkanjeleren, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging,  onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de  algemene geest van de afgesloten voorwaarden. 

Artikel 17. Aansprakelijkheid 

De verbintenis is in hoofde van Organiserenkanjeleren is een middelenverbintenis. 

De aansprakelijkheid van Organiserenkanjeleren is in principe beperkt tot het bedrag dat door de  aansprakelijkheidsverzekeringen van Organiserenkanjeleren wordt vergoed, met inbegrip van het eigen risico dat  Organiserenkanjeleren desgevallend draagt. 

Komen de aansprakelijkheidsverzekeringen van Organiserenkanjeleren niet tussen, dan is de aansprakelijkheid van  Organiserenkanjeleren in ieder geval beperkt tot de door de Klant betaalde bedragen.  

Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepaling, zal Organiserenkanjeleren in geen geval verplicht worden tot  het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot schade aan derden.  

Organiserenkanjeleren sluit haar aansprakelijkheid geenszins uit voor een fout gepleegd of nalatigheid met bedrieglijk  opzet of met het oogmerk om te schaden. Organiserenkanjeleren sluit haar aansprakelijkheid voor haar grove schuld of die  van haar aangestelden of lasthebber niet uit, noch, behouders overmacht, voor het niet uitvoeren van een verbintenis die  één van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormde, dan wel de fout een lichamelijk letsel of de dood tot  gevolg heeft of wanneer dwingende wettelijke bepalingen of rechtspraak een dergelijke uitsluiting of beperking zou  verbieden. 

Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde, vervalt elke aanspraak ten aanzien van  Organiserenkanjeleren in elk geval indien de vordering in rechte niet is ingesteld binnen het jaar nadat de omstandigheid  die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid ontdekt wordt, of redelijkerwijs kon ontdekt worden. 

Alle elementen die, buiten de wil van Organiserenkanjeleren, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst  redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die voor Organiserenkanjeleren de uitvoering van haar verbintenis onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte met doktersbewijs van Stefanie De Neve, elektronische  panne, natuurelementen, files en ongevallen op Europese wegen, storingen in het (telecommunicatie-)netwerk of – verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, brand,  oorlog, overheidsregulering aangaande besmettelijke ziekten/epidemieën, zullen beschouwd worden als overmacht.  Organiserenkanjeleren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te  wijten is aan overmachtssituaties buiten diens wil of controle. Overmacht geeft Organiserenkanjeleren daarenboven het  recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen  en dit op eerste schriftelijk verzoek. 

Artikel 18. Vertalingen 

De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden van Organiserenkanjeleren primeert  op eventuele vertalingen. 

Artikel 19. Overdraagbaarheid 

De Klant kan zijn overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke schriftelijke  toestemming van Organiserenkanjeleren of wanneer anders aangegeven door Organiserenkanjeleren zelf.  

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook wanneer de Klant zijn domicilie  of vestiging of zetel in het buitenland heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk  uitgesloten. 

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit overeenkomsten of aanbiedingen die met  Organiserenkanjeleren gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement  waar Organiserenkanjeleren haar vestigingsadres heeft, die exclusief bevoegd zijn.  

Als consument heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijk geschillenorgaan. Hiervoor verwijst  Organiserenkanjeleren naar de website Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie:  ec.europa.eu/consumers/odr.  

Artikel 21. Contactopname 

Indien de Klant vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze Voorwaarden of andere voorwaarden van  Organiserenkanjeleren heeft, kan de Klant Organiserenkanjeleren steeds bereiken via de contactgegevens vermeld in het  artikel 1 van deze Voorwaarden. 

Organiserenkanjeleren zal de Klant zo spoedig mogelijk antwoorden. 

BIJLAGE 1 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

— Aan:  

Organiserenkanjeleren – 

Stefanie De Neve – Adminster 

Sint-Pieterstraat 5 

9870 Zulte 

België 

BTW BE0724.958.994 

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0724.958.994 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

— Besteld op (*)/Ontvangen op …………………………………………………………………………………………………………… — Naam /Namen consument(en) ……………………………………………………………………………………………………………. — Adres consument(en) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… 

— Datum ………………………………………………………………………………………………… 

— Handtekening van consument(en) 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………. 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

10